«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 20/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ” αναδόχου:  «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε.»

Εισηγητής: Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών από την θεομηνία της 11ης Φεβρουαρίου 2017 στις λοιπές Τ.Κ. της Δ.Ε.Κολυμβαρίου πλην των Αφράτων, Ροδωπού, Ραβδούχα, Καλυδωνίας και Κολυμβαρίου»

Εισηγητής: Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

Εισηγητής: Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ