Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 24/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 24/07/2018

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Έγκριση εισηγητικής Έκθεσης Β’ Τριμήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του Πρ/σμού

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας (ΙΔΟΧ) 8μηνης διάρκειας, για το έτος 2018, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Έγκριση της με αριθμ. 4/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Επανακαθορισμός παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων της Δ.Κ. Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά για το οικ. έτος 2017

Εισηγητής: κ. Αντώνης Φραγκονικολάκης, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά για το οικ. έτος 2017

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Παπουτσάκης, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά

Θέμα 9ο: Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης στον Δήμο Πλατανιά, οικοπέδου ιδιοκτησίας Πολιτιστικού Συλλόγου Ξαμουδοχωρίου, ευρισκομένου στην Τ.Κ. Ξαμουδοχωρίου Δ.Ε. Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Έγκριση έναρξης διαδικασίας για την απευθείας εξαγορά ακινήτων ευρισκομένων στην Δ.Κ. Φουρνέ Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά και ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης  (άρθρο 186 παρ. 1 και 5 & 191 παρ. 1 του Ν. 3463/06)

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 11ο: Εισήγηση για έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών περιμετρικά του Ο.Τ. Τ53 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Παλαιό Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Εισήγηση για έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών περιμετρικά του Ο.Τ. 130 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Μάλεμε Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙOY ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤHN Τ.Κ. ΡΑΒΔΟΥΧΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», προϋπολογισμού 236.500,00 €

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 15ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών από την θεομηνία της 11ης Φεβρουαρίου 2017 στις λοιπές τ.κ. της Δ.Ε. Κολυμβαρίου, πλην των Αφράτων, Ροδωπού, Ραβδούχα, Καλυδωνίας και Κολυμβαρίου»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 16ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών από την θεομηνία της 11ης Φεβρουαρίου 2017 στις  Δ.Ε. του Δήμου Πλατανιά (Βουκολιών , Μουσούρων, Πλατανιά πλην των τ.κ. Γερανίου και Κοντομαρίου)»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 17ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας, ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 18ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ξύλινων στοιχείων και συνοδευτικά έργα για τη διοργάνωση του χριστουγεννιάτικου χωριού Τ.Κ. Λάκκων (περιοχή Ομαλού)»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 19ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής πλατείας ΤΚ Λάκκων μετά από τη θεομηνία στις 31/12/2014»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Σέμπρωνα»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Λάκκων»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 22ο: Άδεια έγκρισης εισόδου εξόδου για το Οινοποιείο Καραβιτάκη Ι.Κ.Ε. που βρίσκεται εκτός οικισμού Ποντικιανών του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 23ο: Σημειακή Τροποποίηση ΣΧΟΟΑΠ” εντός οικισμού Μοδίου Δ. Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 24ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής,  στις δράσεις του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον, στο Δρομόνερο του Δήμου Πλατανιά και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 25ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουβών  “Ο Άγιος Νικόλαος” για την «ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ» που θα γίνει στις 10-11 Αυγούστου 2018 στην Τοπική Κοινότητα  Βουβών, Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου  Δήμου μας  και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 26ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής σε εκδηλώσεις με Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου και  ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27ο: Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, στις εκδηλώσεις του 3ου Παγκόσμιου Τουρνουά Ρακέτας, που θα διενεργηθούν στις 11-12 Αυγούστου και 18-19 Αυγούστου 2018 στα Χανιά και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 28ο: Επικύρωση παραχώρησης δημοτικών  κοινόχρηστων χώρων σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους του Δήμου Πλατανιά για την υλοποίηση εκδηλώσεων

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 29ο: Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων στις ποδοσφαιρικές ομάδες του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 30ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Ν. Χανίων στο «1ο Φεστιβάλ Χανιώτη Επαγγελματία», που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Αυγούστου 2018 στα Χανιά και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 31ο: Επιχορήγηση Ενορίας Αγίου Αντωνίου Λάκκων  – Τοπικής Κοινότητας  Λάκκων, Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων – από τον Δήμο Πλατανιά για την διοργάνωση της γιορτής: “ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ  ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ ΣΤΑ ΜΙΤΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΥΜΟΥΣ  ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ” που θα πραγματοποιηθεί στις 29/07/2018 στους Λάκκους

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 32ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. SHEHAJ DURIM του MEUDI, κάτοικο Τ.Κ. Ξαμουδοχωρίου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 33ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Μπριτζολάκη Ευστράτιο του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 34ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Δρακάκη Δράκο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 35ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Μυλωνάκη Στέφανο του Απόστολου, κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 36ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Περουλάκη Δήμητριο του Ευαγγέλου, κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 37ο: Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Δασκαλάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, κάτοικο Τ.Κ. Ντερέ της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά