Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 3/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 3/07/2018

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροπ/ση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Μετατροπή φόρου διαμονής του Ν. 4389/2016 σε Τέλος Διανυκτέρευσης, αποδιδόμενο στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού της χώρας

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Έγκριση της με αριθμ. 57/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. με θέμα «Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.Π. οικονομικού έτους 2017»

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.

 Θέμα 7ο: Έγκριση της με αριθμ. 58/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. με θέμα «Έγκριση μηνιαίας αποζημίωσης  Προέδρου  και μελών Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π.»

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.

 Θέμα 8ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 9ο: Έγκριση 2ου (Τελικού – Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών από την θεομηνία της 11ης Φεβρουαρίου 2017 στις λοιπές τ.κ. της Δ.Ε. Κολυμβαρίου, πλην των Αφράτων, Ροδωπού, Ραβδούχα, Καλυδωνίας και Κολυμβαρίου»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βατολάκκου»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μουσούρων»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 12ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου με «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, σε εκδήλωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φίλων Εθνικής Ελλάδος “Ο ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟΣ ΦΑΡΟΣ” που θα διενεργηθεί στις 4 Ιουλίου 2018 στο Γεράνι  και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 16ο: Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων  με  τον “Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Χανίων”,  στον Δήμο μας και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής στο 7ο Θερινό Σχολείο στην Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία που θα διενεργηθεί 20/07/2018 έως και 29/07/2018 στα Χανιά και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: α) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για να τεθεί σε εφαρμογή με το  Πρόγραμμα  «Κρήτη – Ευρώπη: Το Δημιουργικό Νησί που Μαθαίνει Διά Βίου» με συνεργάτη της Περιφέρειας Κρήτης τον επιστημονικό φορέα Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) και με φορείς υλοποίησης τους Δήμους του Πιλοτικού Δικτύου και β) και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Επικύρωση παραχώρησης δημοτικών  κοινόχρηστων χώρων  σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους του Δήμου Πλατανιά για την υλοποίηση εκδηλώσεων

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, στο 5ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κρήτης , στις 25/07/2017, στο Οινοποιείο Μανουσάκη – Nostos Wines, στο Βατόλακκο Δήμου Πλατανιά και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Συμμετοχή  του Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, στο Ετήσιο Διεθνή Διαγωνισμό Πολυμέσων για τα τροχαία δυστυχήματα και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Ονομασία οδών & πλατειών Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Λήψη απόφασης για τη ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Βουράκη Παύλο του Αποστόλου, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Λήψη απόφασης για τη ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου στην κα Δεικτάκη Αλεξία του Αθανασίου, κάτοικο Τ.Κ. Αλικιανού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Λήψη απόφασης για τη ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Φραγκεδάκη Νίκη του Σάββα, κάτοικο Τ.Κ. Βρυσών (Πατελάρι) της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 26ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ στoν κ. ARTUR AJASLLARI του MYQEREM, ευρισκομένης εντός οικισμού Πλατανιά της Δ.Ε Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27ο: Έγκριση πραγματοποιηθείσας μετακίνησης του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη στην Αθήνα & ψήφιση πίστωσης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 28ο: Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, σε λαογραφική εκδήλωση αναπαράστασης και αναβίωσης του παραδοσιακού τρόπου ζωής των βοσκών στα μιτάτα των Λευκών Ορέων & ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά