Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας την 10η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

2. Έγκριση Κανονισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Αειφορίας Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

 

  1. Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου περιόδου 2024-2028

Εισηγήτρια: κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

  1. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Κων/νος Βουρδουμπάς, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

5. Έγκριση διάθεσης των γυμναστηρίων των σχολικών συγκροτημάτων Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών και Γυμνασίου-Λυκείου Κολυμβαρίου στην Αθλητική Ένωση Πλατανιά για την εκμάθηση μπάσκετ στα παιδιά/μαθητές του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Δαράκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

6. Τροπ/ση της με αριθμ. 31/2024 Απόφασης (ΑΔΑ: 9ΦΞΤΩΞ5-ΖΨ6) Δημοτικού Συμβουλίου & αντικατάσταση μέλους στο ΔΣ  της “ΔΙΚΤΥΝΝΑ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Α.Ε.”

Εισηγητής: κ. Αντώνιος Φραγκονικολάκης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

7. Ορισμός αντιπροσώπων Δήμου Πλατανιά με τους αναπληρωτές τους στον Σύνδεσμο “ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ”

Εισηγητής: κ. Αντώνιος Φραγκονικολάκης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

8.Έγκριση της με αριθμ. 58/2024 Απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ με θέμα: «Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού χρήσης 2024»

Εισηγητής: κ. Ευτύχιος Μαυρογένης, Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ

9. Έγκριση της με αριθμ. 20/2024 Απόφασης ΔΣ της ΚΕΔΗΠ με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΔΗΠ»

Εισηγητής: κ. Αντώνιος Καπνισάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΔΗΠ

10.Έγκριση εισόδου-εξόδου για την υπό ανέγερση Ξενοδοχειακή Μονάδος 4 Αστέρων Δυναμικότητας 43 Κλινών  που βρίσκεται σε οικόπεδο εκτός οικισμού Καμισιανών

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 11. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων με απότμηση – υποβιβασμό πεζοδρομίου στο Πρατήριο Υγρών Καυσίμων στο Μάλεμε  του Δήμου Πλατανιά, ιδιοκτησίας Νικολάου Τσεπετάκη

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ