«Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά»

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας την 21η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων, έτους 2024

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

 • Έγκριση αιτήματος ίδρυσης Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στο Δήμο Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Δαράκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

 

 • Κατανομή πίστωσης ποσού  210,00 €  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, (Α΄ κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Δαράκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

 

 • Έγκριση της με αριθμ. 44/2024 Απόφασης ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ με θέμα: «Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού χρήσης 2024»

Εισηγητής: κ. Ευτύχιος Μαυρογένης, Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ

 

 • Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

 • Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: κ. Αντώνιος Φραγκονικολάκης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 • Παράταση προθεσμίας έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

 • Παράταση προθεσμίας έργου «Αποκατάσταση καταστροφών στο Δημοτικό & Αγροτικό οδικό δίκτυο και στις κτιριακές Υποδομές, του Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, από τα πλημμυρικά φαινόμενα στις 20-22/10/20 & 09-11/11/2020:Υποέργο (1): Αποκατάσταση καταστροφών στο Δημοτικό & Αγροτικό δίκτυο οδικό δίκτυο ΔΕ Πλατανιά & ΔΕ Μουσούρων»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

 • Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

 • Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΜΠΡΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ  ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130/2023 (ΑΔΑ:Ψ1ΤΙΩΞ5-6Ω0) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν αποχώρησης μέλους επιτροπής, λόγω συνταξιοδότησης

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ