Πρόσκληση σε μεικτή Τακτική Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Καλείσθε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά, η οποία θα διεξαχθεί στις 4/05/2022, ημέρα Τετάρτη & ώρα 16.00, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.10343/18.02.2022 (ΦΕΚ 766/Β/18.02.2022), με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους (παράγραφος 2 του άρθρου 9) ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς «με τηλεδιάσκεψη» άνευ οποιουδήποτε περιορισμού αναφορικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η μεικτή Τακτική Συνεδρίαση του οργάνου θα διεξαχθεί μέσω της εφαρμογής «Ζoom» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) καθώς και στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών περί μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Επισημαίνεται ότι έως την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης στις 4/05/2022 & ώρα 12.00, τα αιρετά μέλη οφείλουν να έχουν ενημερώσει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο της συμμετοχής τους (δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2022 (6)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Δήμο Πλατανιά, με σκοπό την ολιστική υποστήριξη στα παιδιά και στις οικογένειες τους που μεγαλώνουν στο Δήμο Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Κατάρτιση  Μητρώων  γεννηθέντων   το  έτος  2021  –  Σύσταση   επιτροπής

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Έκδοση ψηφίσματος για την παραμονή των εργαζομένων – συμβασιούχων που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας της covid-19

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ