«Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά»

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και των Ν. 3852/2010, την Δευτέρα 25 του μηνός Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18.00, καλείστε να συμμετάσχετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (με τη χρήση πλατφόρμας ZOOM), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και δυνάμει των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες εκδόθηκαν στα πλαίσια της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, με το ακόλουθο μοναδικό θέμα συζήτησης:

 Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του  Πιστοποιητικού Ελέγχου Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2019

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                  ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ