ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Την Δευτέρα 21/12/2020 & ώρα 18.00 καλείστε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (με τη χρήση πλατφόρμας ZOOM), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020, στη με αριθμ. 194/2020 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7) και στις υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ), 163/2020, 60249/22-09-2020 (Α.Δ.Α.: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/14.12.2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση Πρ/σμού Δήμου Πλατανιά Οικ. έτους 2021

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2021

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ