Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση «λόγω άγονου» της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Προστασίας Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά για 39 ημέρες (23/8/21 έως και 30/9/21) και 17 ναυαγοσωστικά βάθρα

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση «λόγω άγονου» της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Προστασίας Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά για 39 ημέρες (23/8/21 έως και 30/9/21) και 17 ναυαγοσωστικά βάθρα

Βάσει της 156/2021 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΓΔ2ΩΞ5-4Ρ4 ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά για 87 ημέρες (06/07/21 έως και 30/09/21) και 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ 24%: 357.161,86€, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού 7244/31-5-2021 η αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC008691507 2021-05-31.
Με την υπ’ αριθ. 243/2021 ΨΡ5ΒΩΞ5-09Θ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια της υπ’ αριθ.10199/23-7-2021 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού αποφασίστηκε η ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού λόγω μη υποβολής προσφορών (άγονος).
Με την υπ’ αριθ 251/2021 ΨΨΟΝΩΞ5-ΛΑΑ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή της, και εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση 10520/30-7-2021 καθώς και οι των όροι της πρόσκλησης χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού και με προσαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 με τις αλλαγές που επήλθαν από το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’).
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 274/26-5-2021 Ψ40ΩΩΞ5-ΟΙΤ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23 Αυγούστου 2021, ώρα 10:00 π.μ..
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 23/8/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ..

Στη διαπραγμάτευση ισχύουν οι όροι της  υπ’ αριθμ. 7244/31-5-2021 21PROC008691507 2021-05-31 διακήρυξης προσαρμοσμένης στις  διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’ και ακολουθεί παρακάτω.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :  136434
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Καλαϊτζάκης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος

Αρχεία