«Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά»

Σας ενημερώνουμε για την σύγκληση Τακτικής Συνεδρίασης (Δια Περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά στις 12/08/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 51 και 167 παρ. 12 του Ν. 3852/2010,  74 του Ν. 4555/18 & 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της εγκυκλίου 163/2020 του ΥΠ.ΕΣ.

Σημειώνεται ότι έως την ώρα λήξης της ανωτέρω διαδικασίας στις 18.00, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης, με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της Πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά.

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη ενώ οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Αποδοχή Χρηματοδότησης – Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού      Προγράμματος Έργων έτους 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Kατανομή πίστωσης  ποσού  46.430,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 (Γ΄κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων μας και απόδοση του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Τροπ/ση – συμπλήρωση της με αριθμ. 80/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα 6ο: Τροπ/ση – συμπλήρωση της με αριθμ. 22/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά με θέμα «Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν. 4483/2017»

Εισηγητής: κ. Αντώνης Φραγκονικολάκης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουίου Πλατανιά

Θέμα 7ο: Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Μονάδος Εργασιών (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 26/10/2017 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ, 1o  ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 26/10/2017 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» με ανάδοχο του έργου την ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ» με ανάδοχο του έργου την ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΡΙΚΑΣ – ΜΕΣΟΝΗΣΙ  Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΜΠΡΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών από την θεομηνία της 11ης Φεβρουαρίου 2017 στις τ.κ. Αφράτων, Ροδωπού, Ραβδούχα»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας, σε δημοτικό δρόμο στα Νωπήγεια της Τ.Κ. Νοχιών

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Τακτοποίηση γηπέδου Βουκολιών σύμφωνα με το Ν. 4495/2017

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Δημητρογιαννάκη Ιωάννη του Στυλιανού, κάτοικο Κοινότητας Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά