Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Σας ενημερώνουμε για την σύγκληση Τακτικής Συνεδρίασης (Δια Περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά στις 9/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 51 και 167 παρ. 12 του Ν. 3852/2010,  74 του Ν. 4555/18 & 184 του Ν. 4635/2019 και όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020, στη με αριθμ. 194/2020 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7) και στις υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ), 163/2020, 60249/22-09-2020 (Α.Δ.Α.: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9, 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

Σημειώνεται ότι έως την ώρα λήξης της ανωτέρω διαδικασίας στις 18.00, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης, με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους τηλεφωνικώς στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Φραγκονικολάκη με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της Πρακτικογράφου του οργάνου.

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη ενώ οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Kατανομή πίστωσης  ποσού  46.430,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 (Δ΄κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Δαράκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

 Θέμα 3ο: Έγκριση της με αριθμ. 10/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Σημειακή Τροποποίηση ΣΧΟΟΑΠ στη Ζώνη Προστασίας ρεμάτων παρόχθιων οικοσυστημάτων – οικολογικών διαδρομών ΠΕΠ (ΑΠΙΙ)»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 4ο: Έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Μιχελάκη Αργυρώ του Αναστάσιου κάτοικο Σέμπρωνα της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Μαργιολάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου κάτοικο Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Ζερβουδάκη Γεώργιο του Νικολάου κάτοικο Κουφού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Ζερβουδάκη Στυλιανό του Γεωργίου, κάτοικο Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Δερμιτζάκη Σταύρο του Ελευθερίου, κάτοικο Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά