«Πρόσκληση για Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πλατανιά»

Σας ενημερώνουμε για την σύγκληση Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πλατανιά στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010  περί «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης», παράγραφος 2 & 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 παρ. 2 & 3 του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) για ενημέρωση, συζήτηση, & υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της προετοιμασίας της κατάρτισης του Πρ/σμού Οικ. έτους 2022 του Δήμου Πλατανιά και των συμπεριλαμβανομένων σε αυτόν προγραμμάτων.

Σημειώνεται ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, η συνεδρίαση του ως άνω αναφερόμενου οργάνου θα λάβει χώρα δια περιφοράς όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020, στη με αριθμ. 194/2020 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7) και στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι έως την ώρα λήξης της ανωτέρω διαδικασίας στις 17.30 τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν όπως εάν η διαδικασία λάμβανε χώρα δια ζώσης, με μόνη διαφορά ότι θα μπορούν να εκφράσουν τις προτάσεις και να καταθέσουν τις απόψεις τους με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της Πρακτικογράφου Βουρδουμπά Ιωάννας (bourdoumpa@platanias.gr).

Εναλλακτικά τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, δύνανται να υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις και τυχόν απόψεις τους στον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του οργάνου, οι οποίοι καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, θα βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Γερανίου.

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ώρας λήξης της ανωτέρω διαδικασίας, καμία πρόταση δεν θα ληφθεί υπόψη ενώ σε περίπτωση που κάποιο μέλος της Επιτροπής δεν υποβάλλει ή δεν αποστείλει τις απόψεις ή τις προτάσεις του στην ανωτέρω ηλεκτρονική δ/νση, δεν θα καταγραφούν στην σχετική Απόφαση της Επιτροπής.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής του ημίσεος και πλέον των μελών της Επιτροπής με την αποστολή των σχετικών email για την έκδοση της σχετικής Απόφασης, η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης θα επαναληφθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 15.30 έως 17.30 οπότε σε κάθε περίπτωση, θα θεωρηθεί ότι υφίσταται απαρτία, όπως εάν η συνεδρίαση λάμβανε χώρα δια ζώσης, σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ