Προσκληση Για Πρακτικη Ασκηση Υποψηφιου Δικηγορου

Προσκληση Για Πρακτικη Ασκηση Υποψηφιου Δικηγορου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014)   με την αριθ.11070/24-8-2017 της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης(ΦΕΚ 3077/6-9-2017 τεύχος Β΄) και την 2245/26-2-2019 της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Κρήτης(ΦΕΚ 688/28-2-2019 τεύχος Β΄)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 (Α 208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει.
 4. Την υπ. 281/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά «Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης υποψήφιων δικηγόρων στον Δήμο Πλατανιά».
 5. Την υπ. αρ. Πρωτ.6269/19-5-22 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης ενός ασκούμενου δικηγόρου στο Δήμο Πλατανιά.
 6. Την υπ’ αριθμ. 37568/28-4-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1527/30.05.2016, τχ Β’, σχετικά με την άσκηση ενός υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Πλατανιά, την αμοιβή αυτού και τις σχετικές διαδικασίες.
 7. Το με αρ.πρωτ. 55231/31-8-2017 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης τμήματος  Α14.
 8. Το με αρ.πρωτ. 6261/19-5-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου  της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ) που επισυνάπτεται, στο πρωτόκολλο του Δήμου Πλατανιά, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά, δηλαδή μέχρι τις 30-5-2022 .

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά ορίζονται σε μία (1) σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ.
 2. Το χρονικό διάστημα άσκησης του υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Πλατανιά ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατόπιν αίτησης του υποψηφίου και αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.
 3. Η άσκηση πρακτικής του υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Πλατανιά θα ξεκινήσει στις 6-6-2022 και θα λήξει στις 5-12-2022
 4. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως (07.30 -15.30) από Δευτέρα έως Παρασκευή. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου του ασκούμενου δικηγόρου θα είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του  Δήμου Πλατανιά.
 5. Η μηνιαία αμοιβή του ασκούμενου δικηγόρου ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις – πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος- και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής στον Δήμο Πλατανιά και εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη σχετική εγγραφή, εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στον Δήμο Πλατανιά.

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 1. Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων στον Δήμο Πλατανιά υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο εγγράφως, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πλατανιά, εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 15:00 ,ή στο e-mail andreadaki@platanias.gr.
 2. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικώς, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο. Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Πλατανιά στα τηλέφωνα:  28213 40016 (κα. Ανδρεαδάκη Σταυρούλα).
 3. Μαζί με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

(α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

(β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

(γ) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους,

(δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στον Δήμο Πλατανιά.

(ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν, και ότι δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

 

 1. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που τηρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό της διαθέσιμης θέσεως πρακτικής άσκησης, η επιλογή τους θα γίνει με κλήρωση. Το ονοματεπώνυμο του επιλεγέντος ασκούμενου δικηγόρου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά.

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

Αρχεία