Πρόσκληση για Ανάθεση “Προμήθειας Πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης ”

Πρόσκληση για Ανάθεση “Προμήθειας Πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης ”

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεσηΠρομήθειας Πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης  με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 10.905,80 (Απόφαση Δημάρχου 685/19.10.2018 και διάθεση πίστωσης ΚΑ 30.7135.007 13416/19.10.2018). Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,  με αριθμό πρωτ 12799/11.10.2018

 

Περιεχόμενο Προσφοράς:

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος καταστεί ανάδοχος δεσμεύεται να καταθέσει στο Δήμο Πλατανιά τα ζητούμενα δικαιολογητικά:

Α) Σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς όπου θα αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές  προμήθειας πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης, όπως αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που ακολουθεί.

Β) Σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς  σύμφωνα με το σύννημέο πρότυπο οικονομικής προσφοράς

Γ) Σφραγισμένος φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής ήτοι:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου. Ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών, η υποχρέωση αφορά: αα)περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης και μεταβίβασης και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

δ) για τις ατομικές επιχειρήσεις, βεβαίωσης ασφάλισης ΕΦΚΑ.

ε) (για νομικά πρόσωπα) καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ

στ) ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, Πιστοποιητικά μεταβολών

 

Τρόπος υποβολής προσφορών:

Η υποβολή των προσφορών  γίνεται είτε απευθείας στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι  μέχρι την Δευτέρα 01.11.2018 και ώρα 12:00

Πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Λυκογιάννης  Δημήτριος

Τηλ. 2821341034

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών:

Τμήμα Προϋπολογισμού, λογιστηρίου και προμηθειών, τηλ. 28213 40021, 40025

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Μαλανδράκης

 

Αρχεία