Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης ΔΣ

Παρακαλούμε σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, η οποία στα πλαίσια της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών στο Πολύκεντρο Βουκολιών στις Βουκολιές στις 4/11/2020 (σχετ. η με αριθμ. 121/2020 Απόφαση Δ.Σ.), ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της εγκυκλίου 163/2020 του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του  Πιστοποιητικού Ελέγχου Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

Αρχεία