Προμηθείας Πινακίδων και Ειδών Οδοσήμανσης

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση Προμήθειας Πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης  με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 15.419,40€ (Απόφαση Δημάρχου 252/08.03.2019 και διάθεση πίστωσης ΚΑ 30.7135.007 3626/2019. Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,  με αριθμό πρωτ. 3508/07.03.2019

Περιεχόμενο Προσφοράς:

Ο ενδιαφερόμενος  δεσμεύεται να καταθέσει στο Δήμο Πλατανιά τα ζητούμενα δικαιολογητικά:

Α) Σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς όπου θα αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές  προμήθειας πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης, όπως αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που ακολουθεί.

Β) Σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο οικονομικής προσφοράς

Γ) Σφραγισμένος φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής ήτοι:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου. Ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών, η υποχρέωση αφορά: αα) περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης και μεταβίβασης και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

δ) για τις ατομικές επιχειρήσεις και βεβαίωσης ασφάλισης ΕΦΚΑ.

ε) (για νομικά πρόσωπα) καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ

στ) ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, Πιστοποιητικά μεταβολών

Τρόπος υποβολής προσφορών:

Η υποβολή των προσφορών  γίνεται είτε ταχυδρομικώς, είτε απευθείας στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά στον Αλικιανό μέχρι την Τετάρτη 13.03.2019 και ώρα 11:00

Πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Δημήτρης Λυκογιάννης Τηλ. 2821341034

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών:

Τμήμα Προϋπολογισμού, λογιστηρίου και προμηθειών, τηλ. 28213 40021, 40025

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Μαλανδράκης

 

Αρχεία