Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
  2. Την με αρ. 152/2018 Απόφασης της Ο.Ε.
  3. Την με αρ. Πρωτ. 5550/15-4-2018 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5551/15-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.
  2. Την ματαίωση του διαγωνισμού και την ανάκληση του 3ου και 4ου σκέλους της με αρ. 152/2018 Απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Δήμου Πλατανιά έως 31.12.2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 152/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Δείτε την Ανακοίνωση 


 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Πλατανιά έως 31.12.2018 ή μέχρι εξαντλήσεων των αποθεμάτων, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, 2018.

Προυπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ  59.991,75 €

Με ΦΠΑ 74.389,77 €

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά, Φωτεινάκη Χριστίνα fax: 2821340090, site : www.platanias.gr

Κωδικός CPV: 31681410-0

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεί της Δ.νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά Νομού Χανιών Αλικιανός Χανίων, ΤΚ 73005. Η καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών  είναι  η 24.05.2018 και ώρα 12:00  Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν:

  1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.. Θα πρέπει όμως οι ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

 

ΟΜΑΔΑ  Α

Λαμπτήρες φωτισμός Παρελκόμενα και Μικρουλικά

ΟΜΑΔΑ Β

Φωτιστικά Παρελκόμενα και Μικρουλικά

ΟΜΑΔΑ Γ

Καλώδια-Πίνακες-Υλικά Πινάκων -Παρελκόμενα  και Μικρουλικά

ΟΜΑΔΑ Δ

Υλικά Διακοπής-Υλικά Όδευσης-Διάφορα Υλικά και Μικρουλικά

ΟΜΑΔΑ  Ε

Ηλεκτρικός Πίνακας Δημαρχείου

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

Υλικά Επισκευής Υφιστάμενου Χαμηλού Φωτισμού

ΟΜΑΔΑ Ζ

Υλικά Προδιαγραφών ΔΕΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σύνολο: 25529,75 6199,5 5470 1312,5 13700 3780 4000 59991,75
ΦΠΑ 24% 6127,14 1497,88 1312,8 315 3288 907,2 960 14.408,02 €
Σύνολο με ΦΠΑ: 31656,89€ 7687,38€ 6782,8€ 1627,50€ 16.988,00 € 4.687,20 € 4.960,00 € 74.389,77 €

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας, είτε για μια ή περισσότερες από μια ομάδες της παραπάνω προμήθειας.

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχει.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική.

Η δαπάνη για το Δήμο Πλατανιά θα βαρύνει τον ΚΑ: 10.6661.003, 10.7135.013, 20.6699.001 15.6661,001,του προϋπολογισμού  2018 του Δήμου,  με τις αντίστοιχα σχετικές για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) ενώ η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 426, 427,428, 429, για το Δήμο Πλατανιά σύμφωνα με την υπ’ αριθ.    /2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2  του Ν.4412/2016)

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364)

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και του ΠΔ 39/2017.

Ο Δήμαρχος

Μαλανδράκης Ιωάννης

Αρχεία