Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας: «τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά  και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του  Ν.Π.Δ.Δ. της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών» για 12 μήνες αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης, 2018-2019

Προυπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ  58.609,24 € και με  ΦΠΑ 66.708,29  €

 

Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία  επικοινωνίας:

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πλατανιά

Ταχ. Δ/νση: Γεράνι 73014, Χανιά

Τηλ. 28213 40021,

fax: 2821340090,

Ιστότοπος : www.platanias.gr

Κωδικός CPV: 15000000-8 και 15511000-3

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεί της Δ.νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά Νομού Χανιών Γεράνι Χανίων, ΤΚ 73014. Η καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών  είναι  η 16.08.2018 και ώρα 12:00  Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν:

 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.. Θα πρέπει όμως οι ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

  ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για 12 μήνες, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 ή 24%
Ι Δήμου Πλατανιά 40.894,20 €
ΙΙ Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.) 13.542,44 €
ΙΙΙ Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.Δ.Η.Π.) 545,60 €
IV Σχολικές επιτροπές( Α΄Βάθμια και Β΄Βάθμια) 3.627,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 58.609,24 €

 

  ΦΠΑ 13% & 24% 8099,05
  ΣΥΝΟΛΟ 66.708,29 €

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας, είτε για μια ή περισσότερες από της κατηγορίες της παραπάνω προμήθειας.

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας που συμμετέχει.

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ή σε ορισμένες κατηγορίες προιόντων,  θα δίνετε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του έιδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από πό τις ενδεικτικές τιμές με στοιχεία από δελτίο τιμών τμήματος εμπορίου Ν.Χανίων

 

Συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1  : «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά»,

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2  : «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά»,

Κριτήριο επιλογής: Με ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης τιμής  λιανικής πώλησης του  είδους την ημέρα παράδοσης  του όπως αυτή προκύπτει από τις ενδεικτικές τιμές με στοιχεία από δελτίο τιμών τμήματος εμπορίου Ν.Χανίων -Περιφέρεια Κρήτης-Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης-Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων Τμήμα Εμπορίου- Ηλεκτρονική Διεύθυνση :emporiou@crete.gov.gr

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3  : «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά»,

Κριτήριο επιλογής: Με ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης τιμής  λιανικής πώλησης του  είδους την ημέρα παράδοσης  του όπως αυτή προκύπτει από τις ενδεικτικές τιμές με στοιχεία από δελτίο τιμών τμήματος εμπορίου Ν.Χανίων -Περιφέρεια Κρήτης-Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης-Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων Τμήμα Εμπορίου- Ηλεκτρονική Διεύθυνση :emporiou@crete.gov.gr

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4  : «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πλατανιά

Κριτήριο επιλογής:Με ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης τιμής  λιανικής πώλησης του  είδους την ημέρα παράδοσης  του όπως αυτή προκύπτει από τις ενδεικτικές τιμές με στοιχεία από δελτίο τιμών τμήματος εμπορίου Ν.Χανίων -Περιφέρεια Κρήτης-Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης-Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων Τμήμα Εμπορίου- Ηλεκτρονική Διεύθυνση :emporiou@crete.gov.gr

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.2:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5  : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 26.317,76 € πλέον ΦΠΑ 29.739,07

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους από κάθε Νομικό Πρόσωπο.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση για τον Δήμο Πλατανιά βαρύνει τους με

 • Κ.Α. : 15-6481.002 με ποσό 7474,52 € σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και 14.949,05 € πρόβλεψη για το 2019
 • Κ.Α. : 15-6063.001 με ποσό 1.177,01 € σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και 1.849,58 € πρόβλεψη για το 2019
 • Κ.Α. : 20-6063.001 με ποσό 6.238,14 € σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και 10.779,43 € πρόβλεψη για το 2019
 • Κ.Α. : 30-6063.001 με ποσό 1.883,21 € σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και 2.180,27 € πρόβλεψη για το 2019

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση για τον ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά βαρύνει τους με

 • Κ.Α. :15-6481.001 με ποσό 3.498,82 € σχετική πίστωση του υπό έγκριση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και 11.046,83 € πρόβλεψη για το 2019
 • Κ.Α. :15-6063.001 με ποσό 336,29 € σχετική πίστωση τουυπό έγκριση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και 580,10 € πρόβλεψη για το 2019

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση για την Κοινωφελής Επιχείρηση (ΚΕΔΗΠ) Δήμου Πλατανιά βαρύνει τους με

 • Κ.Α. :64.98.99.0000 με ποσό 229,80 € σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και 386,73 € πρόβλεψη για το 2019

Η δαπάνη για την εν λογω σύμβαση με βάση την 11/2018 απόφαση  Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

 • με ποσό 1.120,96 € του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και 1.611,38 € πρόβλεψη για το 2019

Η δαπάνη για την εν λογω σύμβαση με βάση την 8/2018 του Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμια Σχολικής Επιτροπής

 • με ποσό 560,48 € του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και 805, 69€ πρόβλεψη για το 2019

και τις βεβαίωσεις, επί των ανωτέρω προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις δεσμεύσεις στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του Δήμου: www.platanias.gr

 

Ο Δήμαρχος

Μαλανδράκης Ιωάννης

Αρχεία