Προκήρυξη Για Την Πρόσληψη Γενικού Δ/Ντη Επι Θητεία Ιση Με Τη Θητεία Του Δ.Σ.ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ), έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 3 του Ν 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31/07/2017), όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 348 ΝΟΜΟΣ 4512/2018, που αντικατέστησε του άρθρο 5 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ.Α/191/23.8.1980) «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου» την παράγραφο 2 περίπτωση β αυτού.
 2. Το άρθρο 100 του ν. 4604/2019 που αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ.Α/191/23.8.1980)  «Γενικός Διευθυντής» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με  την παρ.4  του άρθρου 348 του ν. 4512/2018, το οποίο είχε αντικαταστήσει το άρθρο 4 του ν. 4483/2017  (ΦΕΚ Α’ 107/31/07/2017)

Σύμφωνα με τα οποίο, ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να:

α) Είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της επιχείρησης ή στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων ή των οικονομικών επιστημών.

β) Έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

γ) Κατέχει άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Τα πρόσθετα προσόντα, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης και αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζεται αυτή διαφορετικά από διατάξεις νόμου, καθορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης,

 1. Την παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ.Α/191/23.8.1980) «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχειρήσεως – Προσωπικόν».
 2. Το εδάφιο ια ́ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ.Α/28/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού́ και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης – Έκταση Εφαρμογής-Τρόπος Πρόσληψης».
 3. Τα άρθρα 254 έως 258 και 265 έως 266 του νόμου 3463/2006 για την πρόσληψη Διευθυντών σε Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις καθώς και για τις Δημοτικές Α.Ε.
 4. Το εδάφιο ιβ, της παραγράφου 2, του άρθρου 14, του νόμου 2190/1994 –ΦΕΚ Α’ /28/03-03-1994.
 5. Τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 9 του νόμου 4057/2012, όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4325/2015, που προβλέπει ότι για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1232/Β/ 6-9-2006) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 52/51/2008 (ΦΕΚ/Β/5-3-2008 και 8760/8-7-2016 (ΦΕΚ/Β/27-7-2016
 7. Το άρθρο 5 του ανωτέρω ΟΕΥ 2157 ΦΕΚ /Β/23-6-2017.
 8. Το με αρ. πρωτ. 3955/21-01-2019 έγγραφο (ΑΔΑ: 6M5Δ465ΧΘ7-3Χ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Αποκ/σης & Τ.Α., Δ/νση Προσωπικού Τ.Α., Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».
 9. Το με αρ. πρωτ. 1520/14-2-2019 αίτημα του Δήμου Πλατανιά προς το Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αποκ/σης & Τ.Α., Δ/νση Προσωπικού Τ.Α., Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, με θέμα «Στελέχωση Γενικών Διευθυντών των ΔΕΥΑ».
 10. Την με αριθμό 132/2019 ΑΔΑ: ΨΕΣΓΟΕΠ3-4ΩΠ απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη Γενικού Διευθυντή επί θητεία ίση με την θητεία του παρόντος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ.
 11. Το με αρ. πρωτ. 2024/10-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το  οποίο ανακοινώνεται ότι με την αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/ Φ. ΕΓΚΡ./ 220 / 31515/ 30 – 12 – 2019 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 πάρ.1 την με αριθμό 33 / 2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α)  όπως ισχύει εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή επί θητεία ίση με την δημοτική περίοδο και τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ το οποίο τον προσλαμβάνει σύμφωνα με το αίτημα μας. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ της παραγράφου δύο του άρθρου 14 του Ν 2190/ 94( ΦΕΚ 28/Α) όπως ισχύει, τo άρθρο 252 παράγραφος 4 του Ν 3463/ 2006 (ΦΕΚ 114Α) καθώς και του Ν. 1069 / 1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1, άρθρο 100 Ν.4604/2019.
 12. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης Διευθυντή της ΔΕΥΑBA με το σύστημα της επιλογής.
 13. Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του Γενικού Διευθυντή που θα προσληφθεί και η δαπάνη που θα απαιτηθεί για τη διαδικασία πρόσληψης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α με κωδικό 60.00.00.0001 του έτους 2020 στον οποίο έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση.
 14. Την με αριθμό 3/2020 ΑΔΑ: 99ΟΦΟΕΠ3-40Β απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη πρόσληψης Γενικού Διευθυντή επί θητεία ίση με την θητεία του παρόντος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση της Οργανικής Θέσης του Γενικού Διευθυντή της Επιχείρησης με το σύστημα της επιλογής και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν (αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτήσεως) στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. σχετική αίτηση μαζί με (επικυρωμένα) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και λοιπών δικαιολογητικών σε σφραγισμένο φάκελο για την κάλυψη της θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό́ σημείωμα, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα  03-02-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

Τα υποχρεωτικά τυπικά και τα ιδιαίτερα αξιολογούμενα προσόντα του προσωπικού που προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 1069/ 1980 σε συνδυασμό με  το άρθρο 48 του παρόντος Ο.Ε.Υ. που ορίζονται ως εξής:

Κατηγορία Α’ Στελεχών Διευθυντικών θέσεων

Α1. Γενικός Διευθυντής Υποχρεωτικά τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο Ανώτατης Σχολής εσωτερικού ή ισότιμης του εξωτερικού, σε μια από τις ακόλουθες ειδικότητες:

Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός, Χημικός Μηχανικός, Οικονομολόγος, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Μάρκετινγκ, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Βιολόγος, Χημικός και Γεωπόνος με ειδικότητα Έγγειες Βελτιώσεις.

β) Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

γ) να γνωρίζει άριστα  μια από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική.

Ιδιαίτερα αξιολογούμενα προσόντα:

α) Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης, προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος ή σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού ή διοίκησης επιχειρήσεων ή διοίκησης Ο.Τ.Α.

β) αποδεικνυόμενη πολυετής προϋπηρεσία στη διαχείριση συστημάτων ύδρευσης αποχέτευσης.

γ) αποδεικνυόμενη εμπειρία σε κατασκευή ή επίβλεψη αντίστοιχων έργων ή στη διοίκηση ιδιωτικής ή δημόσιας επιχείρησης ή Οργανισμού του Δημοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

δ) να μην έχει τα γενικά κωλύματα διορισμού των υπάλληλων στην Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α

Επισημαίνεται ότι λοιπά προσόντα θα συνεκτιμηθούν από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων που αυτό θα συστήσει, η οποία θα προβεί στον έλεγχο και εκτίμηση των εν γένει προσόντων των υποψηφίων δυνάμενη να καλέσει αυτούς σε ειδική συνεδρίαση της για την παροχή διευκρινήσεων και πληρέστερη  ενημέρωση.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., η δε πρόσληψη θα γίνει με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με την σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης εργασίας με εκείνον των υποψηφίων που θα επιλεγεί.

Η αίτηση του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο ενδιαφερόμενος σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Χρόνος υποβολής ενστάσεων επί της απόφασης πρόσληψης, πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται (αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτήσεως) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Επιχείρησης (κτίριο ΔΕΥΑΒΑ Γεράνι του Δήμου Πλατανιά). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., 28210 84000 και 28210 84008 από 9.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ. .»

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Ευτύχης Μαυρογένης

Αρχεία