ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2018-2019

O Πρόεδρος  Δ.Σ. Του ΝΠΔΔ  Δήμου Πλατανιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.Το έγγραφο ΑΠ. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/582504/23061/1894/540/15-11-2018

« ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019»

Επίσης το έγγραφο

2.Το ΑΠ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/582539/23062/1895/541/15-11-2018

« ΕΓΚΡΙΣΗ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019»

με τα οποία  εγκρίθηκαν  η πλειοψηφία των προτάσεων του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ για τα ¨Προγράμματα  Άθλησης για Όλους ¨2018-2019 , οι οποίες είναι οι παρακάτω :

 

  1. «ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»
  2. «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»
  3. «ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ»
  4. «ΑΘΛΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»
  5. « ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»

 

3.Την  ΚΥΑ   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528/4-10-2018 περί «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄και Β΄Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που θα υλοποιήσουν  Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2018-19 »( ΦΕΚ 4478/9-10-2018/Τ.Β΄) , με την οποία εγκρίθηκε ο αριθμός των γυμναστών ( τρεις στον αριθμό ) που επιτρέπεται να προσλάβουμε  για  την  υλοποίηση των ¨Προγράμματα  Άθλησης για Όλους ¨2018-2019.

 

  1. Το γεγονός ότι , για την αξιοποίηση και εφαρμογή αθλητικών προγραμμάτων ,με  στόχο την κάλυψη των αναγκών ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών σε προσωπικό που αφορά θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), τα οποία επιδρούν καταλυτικά στην βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών , προωθήθηκε νομοθετική ρύθμιση για την απλούστευση των διαδικασιών προσλήψεων από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν. 4151/29.04.2013 – ΦΕΚ 103/Α/29.04.2013 – άρθρο 29 παρ.2, οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής  που προσλαμβάνονται στα πλαίσια των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ΄ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ(Α΄280).

 

  1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 2563/11.10.2013 τ.Β’).

6.Την υπ’ αριθμό 21/2018  (ΑΔΑ: 6ΨΛ9ΟΚ64-Ω09)  απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά για τον Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018-2019, του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά ,για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής αγωγής στα Προγράμματα «Άθληση για όλους».

  1. Την υπ’ αριθμό 68/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΞΣΟΚ64-4ΦΕ )απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά για Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και έγκριση των όρων προκήρυξης για πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π. Α. γ. Ο.) μεγάλης διάρκειας – περιόδου 2018-2019, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και συγκεκριμένα τους εξής, ανά πρόγραμμα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Α/Α Ειδικότητα Απαιτούμενα προσόντα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Προγράμματα
11 Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Πτυχίο Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας Έως 8 μήνες (όχι πέραν της   31/7/2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1.«ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»


2. «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»


3. «ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ»


4. «ΑΘΛΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»


5.« ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»

 

 

 

2

2

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Πτυχίο Φυσικής Αγωγής Έως 8 μήνες (όχι πέραν της 31/7/2019)
Με εξειδίκευση στη ρυθμική η οποία αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών ή από άλλα έγγραφα και ελλείψει αυτών
Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας
3

3

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Πτυχίο Φυσικής Αγωγής Έως 8 μήνες (όχι πέραν της 31/7/2019)
με εξειδίκευση στην ειδική φυσική αγωγή

η οποία αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών ή από σεμινάρια , άλλα έγγραφα και ελλείψει αυτών

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας

 

Πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών καθώς και την υγεία , φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση ων καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης.

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

(3)Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(6) Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας.

(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

(8) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

9.1 Κριτήρια Επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

9.1.1 Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση τους.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικών καταστημάτων του δήμου Πλατανιά (Αλικιανός, Βουκολιές, Γεράνι, Κολυμβάρι) και στον ιστότοπο του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά στο Δημαρχείο Πλατανιά (Γεράνι), απευθύνοντας την στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Γιακουμάκη Βαρβάρα (τηλ. επικοινωνίας: 2821340026), καθημερινά από 09.00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr.

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αφού η υπηρεσία επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων της ΦΕΚ1774/7-6-2016/Τ.Β΄Αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891για Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

 

ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ–ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι –Κολυμβάρι-Βουκολιές-Αλικιανός καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου  (www.platanias.gr).

Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα, που θα λειτουργήσουν.

Κατά των προσωρινών πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά.

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

                       Σημαντηράκης Πολυχρόνης

Αρχεία