Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά 2022

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης  Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά για 122 ημέρες (1/6/22 έως και 30/9/22) και 18 ναυαγοσωστικά βάθρα,προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ 24%:  570.000,00€ .
Η παρούσα διαγωνιστική  διαδικασία έρχεται να καλύψει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020, οπότε και οι πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Πλατανιά, όσον αφορά τη ναυαγοσωστική κάλυψη θα πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 7 αυτού καθώς και του άρθρου 16 του Ν. 4676/2020-ΦΕΚ 67/Α/19-3-2020. Σε περίπτωση τροποποίησης του Π.Δ. 71/2020 και της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020 η παρούσα μελέτη προσαρμόζεται με τις νέες απαιτήσεις.
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά, Μπιράκης Γεώργιος, 2821340011, birakis@platanias.grwww.platanias.gr, Κωδικός NUTS: GR 434 822,
 Η υποχρεωτική χρονική περίοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης ορίζεται από 1/6/2022 έως και 30/9/2022 και αφορά τους παράλιους χώρους εντός ορίων του Δήμου, οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν ως πολυσύχναστες σύμφωνα με την με αρ. πρωτ: 2131.17/2460/2021/13-8-2021 Απόφαση της Επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων χώρων εντός ορίων του Δήμου Πλατανιά και εντός περιοχής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων / Α΄ Λιμενικού Τμήματος υπαγωγής τους, για το έτος 2022, του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020 και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες.
Σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης μετά την 1/6/2022 η διάρκεια της εκτελούμενης παροχής υπηρεσιών θα είναι μετά από την ημερομηνία υπογραφής έως 30/9/2022
Η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του Δήμου μας, διότι δεν διαθέτει ούτε το απαιτούμενο προσωπικό ούτε την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την άσκηση της δραστηριότητας.
Ως εκ τούτου το Αυτ. Τμήμα Προγ/μου, Οργάνωσης και Πληροφορικής στου Δήμου συνέταξε τις με αρ. πρωτ: 5436/5-5-2022 Τεχνικές προδιαγραφές για την ανωτέρω υπηρεσία, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση
Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό την προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο βάση νομοθεσίας (Π.Δ.71/2020) προσωπικό (το απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του
Προϋπολογισμός μελέτης Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πλατανιά 2022,
για 18 βάθρα από 1-6-2022 έως και 30-9-2022, σύνολο ημερών: 122
1    Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης εργαζομένων:    222.640,72 €
2    Δαπάνες χρήσης εξοπλισμού βάθρων καθώς και λειτουργικά έξοδα των ναυαγοσωστικών σκαφών    181.536,00 €
3    Δαπάνης χρήσης βάθρου(συμπ. Τοποθέτησης – απεγκατάστασης) και οριοθέτησης παραλιών – σήμανση – ορών    53.129,03 €
4    Δαπάνες οργάνωσης και διαχείρισης εργασιών    2.371,67 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ    459.677,42 €
ΦΠΑ 24%    110.322,58 €
Γενικό Σύνολο    570.000,00 €

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 92332000-7 «Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών».
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Στην παρούσα σύμβαση δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ή παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με συστημικό αριθμό: 160397
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  13/6/2022 και ώρα 15:30
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή, το ποσοστό της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ), Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, +30 2132141216, aepp@aepp-procurement.grhttp://www.aepp-procurement.gr

Ο Δήμαρχος Πλατανιά
Μαλανδράκης Ιωάννης

Αρχεία