Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων» με προϋπολογισμό δαπάνης χωρίς ΦΠΑ 213.936,24 €, με ΦΠΑ  (13 ή 24%) 241.770,89€. Συγκεκριμένα, η προμήθεια θα γίνει με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Πλατανιά και αφορά την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πλατανιά, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά  και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά. Η διάρκεια των συμβάσεων προβλέπεται 18 μήνες ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων.
Η προμήθεια  χωρίζεται σε τμήματα ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1:  Είδη αρτοποιείου – Καθαρή αξία  5.328,00 € , Σύνολο με ΦΠΑ 6.020,64 €, CPV 15811100-7
ΤΜΗΜΑ 2: Φρούτα- λαχανικά- λάδι- κατεψυγμένα- Καθαρή αξία 38.955,21 €, Σύνολο με ΦΠΑ 44.019,39 €, CPV 15331100-8
ΤΜΗΜΑ 3: Είδη κρεοπωλείου – Καθαρή αξία 13.311,00 € Σύνολο με ΦΠΑ 15.041,43 €, CPV 15110000-2
ΤΜΗΜΑ 4: Είδη Παντοπωλείου – Καθαρή αξία 92.987,83 € Σύνολο με ΦΠΑ 105.099,18 €, CPV 15800000-6
ΤΜΗΜΑ 5: Γάλα – Καθαρή αξία 63.354,20 € Σύνολο με ΦΠΑ 71.590,25 €, CPV  15511100-4
Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά τμήμα.  Κριτήριο κατακύρωσης: α) Για τα τμήματα 1, 4 και 5: Χαμηλότερη τιμή μονάδας β) Για τα τμήματα 2και 3: Ποσοστό έκπτωσης % επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από τις ενδεικτικές τιμές με στοιχεία από δελτίο τιμών τμήματος εμπορίου Π.Ε. Χανίων.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 ύψους 2% υπολογιζόμενου επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με συστημικό αριθμό 180796. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 15η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:30.
Τα έγγραφα του διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών και Υπηρεσιών καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.platanias. gr. Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμήθειών, τηλ. 2821340025, 2821340029 τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο e-mail: promitheies@platanias.gr.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά
Ιωάννης Μαλανδράκης

Αρχεία