Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πλατανιά»Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων (τύπου Α) σε αντικατάσταση παλαιοτέρων σε 25 σημεία του Δήμου Πλατανιά (Ανώσκελη, Νέμπρος, Βουκολιές, Γέφυρα Συριλίου, Κακόπετρος, Μεσαύλια, Πολεμάρχι, Φωτακάδο, Αλικιανός Μνημείο, Αλικιανός Βουνιανά, Φουρνές, Γιαννουκιανά, Πρασές, Μεσκλά, Ποντικιανά, Βούβες, Νοχιά, Καρρές, Σπηλιά, Καληδωνία, Λίμνη, Πατελάρι, Βρύσες, Βλαχερωνίτισσα, Ντερές). Οι στάσεις θα αποτελούνται από μεταλλικά στοιχεία και η πλάτη θα είναι από  διάφανο αντιβανδαλιστικό άθραυστο πλαίσιο. Η προμήθεια περιλαμβάνει τη μεταφορά και τις εργασίες τοποθέτησης της στάσης, μέρος της οποίας είναι και η βάση από σκυρόδεμα δηλαδή το πεζοδρόμιο. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στο CPV: 44212321-5 «Στέγαστρα Λεωφορείων»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για 25 στέγαστρα ανέρχεται στο ποσό των 91.250,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 113.150,00 € (πηγή χρηματοδότησης: Φιλόδημος ΙΙ, Ίδιοι Πόροι). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 5 μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής). Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με συστημικό αριθμό: 161138.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή, (2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης), ήτοι ποσού  1.825.00€ (χίλια οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά, Κουκουνάκη Αικατερίνη, 2821340025, 40029, promitheies@platanias.gr.

Αρχεία