Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού – ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού – ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού – ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων» (CPV 39830000-9) με προϋπολογισμό δαπάνης χωρίς ΦΠΑ 96.200.64 €, με ΦΠΑ  (6, 13 ή 24%) 115.476,47 €. Συγκεκριμένα, η προμήθεια θα γίνει με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Πλατανιά και αφορά την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πλατανιά, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά  και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά. Η διάρκεια των συμβάσεων προβλέπεται 12 μήνες ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων.
Η προμήθεια  χωρίζεται σε τμήματα ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Καθαρή αξία 42.852,63 € Σύνολο με ΦΠΑ 50.506,75 €
ΤΜΗΜΑ 2: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Καθαρή αξία 30.746,36 € Σύνολο με ΦΠΑ 37.728,90 €
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) Καθαρή αξία 14.480,65 € Σύνολο με ΦΠΑ 17.602,77 €
ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Καθαρή αξία 8.121,00 € Σύνολο με ΦΠΑ 9.638,04€
Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά τμήμα.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 ύψους 2% υπολογιζόμενου επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με συστημικό αριθμό 183084. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 17η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:30.
Τα έγγραφα του διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών και Υπηρεσιών καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.platanias. gr. Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμήθειών, τηλ. 2821340025, 2821340029 τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο e-mail: promitheies@platanias.gr.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά
Ιωάννης Μαλανδράκης


ΔΙΕΎΚΡΙΝΙΣΗ Αρ. Πρ. 1587/6-3-2023:
Στο κεφάλαιο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (σελ. 18) της διακήρυξης 1420/01-02-2023 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού – ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων (23PROC012064536 ) ζητείται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εκτελέσει αθροιστικά τουλάχιστον 3 συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου.
Συνεπώς το κεφάλαιο 2.2.6 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών (λαμβάνονται υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν πριν από την τελευταία τριετία), να έχουν εκτελέσει αθροιστικά τουλάχιστον 3 συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου και μεγαλύτερου ή ίσου από τον προϋπολογισμό του/των τμήματος/τμημάτων για το/τα οποίο/α προσφέρουν.»

Αρχεία