Ισολογισμοί – Συνοπτικές Εκθέσεις Ορκωτών Λογιστών

Στο πεδίο εισάγονται σε μορφή pdf οι εγκεκριμένοι  ισολογισμοί του Καλλικρατικού Δήμου Πλατανιά με τις αντίστοιχες συνοπτικές εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών λογιστών ανά οικονομική χρήση.


Αρχεία