Εγγραφές – Μεταβολές στα Δημοτολόγιο – Μητρώα

Για Εγγραφές και Μεταβολές στα Δημοτολόγια και Μητρώα του Δήμου Πλατανιά παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είτε τις αποστέλλει ηλεκτρονικά και τις παραλαμβάνει αυτοπροσώπως.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΕ Πλατανιά

Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Πλατανιά

Τηλέφωνο: 2821 3 40013

Fax: 2821 3 40090

Email: katsikoulaki@platanias.gr


Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί το ανήλικο – αδήλωτο παιδί στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Πλατανιά, είναι ο πατέρας του να είναι Δημότης του Δήμου Πλατανιά ή η μητέρα του αν έγινε προσδιορισμός δημοτικότητας.

Για την εγγραφή ανήλικου αδήλωτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:


 

 1. Αίτηση Εγγραφής του πατέρα και της μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
 2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του πατέρα ή της μητέρας του παιδιού (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
 5. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του με θεώρηση από το Ελληνικό Προξενείο ή μετάφραση από έλληνα δικηγόρο και σφραγίδα από δικηγορικό σύλλογο).
 6. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της με θεώρηση από το Ελληνικό Προξενείο ή μετάφραση από έλληνα δικηγόρο και σφραγίδα από δικηγορικό σύλλογο).
 7. Δύο φωτογραφίες του παιδιού.
 8. Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του παιδιού, όταν η γέννησή του έχει γίνει πριν το έτος 1993.
 9. Διαβατήρια γονέων
 10. Ταυτότητα ελληνική γονέα

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:


 

 1. Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου το παιδί διαμένει.
 2. Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου του παιδιού.
 3. Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας και αφιξαναχωρήσεων από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας, όπου το παιδί διαμένει, από ηλικίας άνω των δεκαεπτά (17) ετών.

Αρχεία

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:


 

 1. Αίτηση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
 2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
  Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
  Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
 3. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του και επίσημη μετάφρασή του)
 4. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της και επίσημη μετάφρασή του)
 5. Δύο φωτογραφίες.
 6. Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του ενδιαφερόμενου, ή από το Δήμο ή την Κοινότητα που πιθανόν οι γονείς έχουν οικογενειακή μερίδα. Η αρνητική αυτή πράξη χρειάζεται, δεδομένου ότι στην περίπτωση εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου σε Μητρώα Αρρένων, υπάρχει το δικαίωμα επιλογής του ενηλίκου σε ποιά Μητρώα Αρρένων θα εγγραφεί.
 7. Φωτοτυπία διαβατηρίου του
 8. Ελληνική ταυτότητα γονέων

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:


 

 1. Αίτηση – Δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο Ελληνικό Προξενείο.
 2. Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
 3. Πιστοποιητικό Μόνιμου κατοίκου εξωτερικού από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
 4. Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου
 5. Εν ισχύ άδεια παραμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό και διαμένει μόνιμα πλέον στη χώρα μας.
 6. Πιστοποιητικό αφιξαναχωρήσεων

Αρχεία

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:


 

 1. Αίτηση θετού πατέρα ή θετής μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας, που είναι εγγεγραμμένος ο θετός πατέρας ή η θετή μητέρα.
 3. Αρχική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Σε περίπτωση γέννησης του παιδιού στο εξωτερικό, ξένο πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφρασή του).
 4. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που συντάχθηκε με το Ν.Δ. 610/70.
 5. Δικαστική Απόφαση υιοθεσίας, πιστοποιητικό τελεσιδικίας, έκθεση επίδοσης.
 6. Δεδικασμένο Ελληνικού Δικαστηρίου της αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας, εφόσον αυτή έχει γίνει στο εξωτερικό.
 7. Ψευδώνυμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας.
 8. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του θετού πατέρα.
 9. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της θετής μητέρας.
 10. Πιστοποιητικά γέννησης των φυσικών γονέων από τη χώρα καταγωγής τους σε επίσημη ελληνική μετάφραση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, φωτοτυπίες των διαβατηρίων τους.
 11. Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.
 12. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων.
 13. Φωτοτυπία ταυτοτήτων θετών γονέων

Αρχεία

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:


 

 1. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί αποκτήσεως ή ανακτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας.
 2. Πράξη καθορισμού ηλικίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 του νόμου, όπως ειδικότερα διαλαμβάνεται στην υποπαράγραφο δ, περιπτώσεις γγ και δδ της παρ. 1.
 3. Σε περίπτωση εγγραφής στα μητρώα αρρένων αλλοδαπών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια, των οποίων το έτος γεννήσεως καθορίζεται από τον αρμόδιο νομάρχη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου β της παρ. 1 του άρθρου 4 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του αυτού νόμου, η πράξη καθορισμού ή ηλικίας του νομάρχη δεν πρέπει να είναι ξεχωριστή αλλά να είναι ενσωματωμένη στη σχετική απόφαση περί εγγραφής.

Αρχεία

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:


 1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή, αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα, ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον έναν σύζυγο του τέκνου του άλλου).
 2. Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, περί της υιοθεσίας (Άρθρα Α.Κ. 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 και 1584).
 3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως με τα νέα στοιχεία.
 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, περί της εγγραφής στα μητρώα αρρένων και δημοτολόγια του υιοθετηθέντα και των υιοθετησάντων.

Αρχεία

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:


 1. Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
 2. Συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης ή εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης ή έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα.
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο
 4. Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός από τα Μητρώα Αρρένων.
 5. Σε περίπτωση γάμου των γονέων, ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αρχεία

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:


 1. Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας  ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
 2. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης προσβολής πατρότητας με έκθεση επίδοσης ή εκθέσεις παραιτήσεων από τα ένδικα μέσα και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου.
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο.

Αρχεία

Για τις Διορθώσεις Επωνύμου


 • Με Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων Του Πατέρα
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον   είναι ανήλικος.
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας. Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής του από τη χώρα καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.
 • Λόγο Κοινωνικών Συναλλαγών
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 2. Κατάθεση τριών τουλάχιστον δημοσίων εγγράφων στα οποία να αναφέρεται το επιθυμητό επώνυμο (Αποδείξεις λογαριασμών ΔΕΗ , ΟΤΕ , ΕΥΑΘ , εκκαθαριστικό εφορίας , βιβλιάριο τραπέζης , βιβλιάριο ασθενείας , πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης κ.τ.λ.).
 • Λόγο Προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνων
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερομένου.
 3. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
 • Λόγο Λανθασμένης Σύνταξης Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 2. Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης βάσει δικαστικής απόφασης.
 3. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης
 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 5. Έκθεση επίδοσης

 

Για τις Διορθώσεις Πατρωνύμου, Μητρωνύμου


 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής Μητρώου Αρρένων του πατέρα ή εγγραφής Δημοτολογίου της μητέρας αντίστοιχα (όταν είναι αλλοδαποί απαιτείται πιστοποιητικό γεννήσεως από τη χώρα καταγωγής τους το οποίο πρέπει απαραιτήτως να είναι επίσημα μεταφρασμένο).
 3. Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση που ο πατέρας ή η μητέρα είναι αλλοδαποί να εμφανίζονται σε ενδεικτική εγγραφή με το ορθό κύριο όνομα αντίστοιχα).

Αρχεία

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:


 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος
 3. Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος
 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 5. Έκθεση επίδοσης

Αρχεία