Αδειοδοτήσεις Επιχειρήσεων

Για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο  χώρο παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Το γενικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο και τη σταδιακή ενοποίηση των αναγκαίων όρων και διαδικασιών για την έναρξη της λειτουργίας τους, θεσπιστηκε με τον Νόμο 4442/16

Χρήσιμες πληροφορίες


 • Με τις διατάξεις του Ν.4442/2016  και την ΚΥΕ 16228/2017 , θεσπίστηκε νέο πλαίσιο για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της δραστηριότητας σε ένα συγκεκριμένο χώρο.
 • Η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας επιτρέπεται ύστερα από την τήρηση της διαδικασίας της γνωστοποίησης ή μετά από έγκριση από την αρμόδια αρχή λειτουργίας.
 • Γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος.
 • Έγκριση ορίζεται κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής ή διοικητική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας μιας οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και εκ των προτέρων έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Δεν αποτελεί έγκριση, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, η πράξη, άδεια, προϋπόθεση ή διαδικασία που απαιτείται για την πρόσβαση και την άσκηση επαγγέλματος από φυσικό πρόσωπο.
 • Φορέας άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα σε συγκεκριμένο χώρο.
 • Με την γνωστοποίηση -η οποία ενέχει θέση ΑΔΕΙΑΣ ίδρυσης και λειτουργίας –  ο επιχειρηματίας ενημερώνει τη διοίκηση για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Πλέον, τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται. Η κάθε  επιχείρηση οφείλει να διατηρεί στο στο αρχείο της τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές. Μόνο μετά  την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Μουσούρων

Τηλέφωνο: 2821 3 41051

Fax: 2821 3 41032

Email: aellinaki@platanias.gr


Απαραίτητα δικαιολογητικά:


 1. Πτυχίο ή δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή Βεβαίωση επάρκειας
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι ο αναγγέλων δεν έχει καταδικαστεί για καμία πράξη αξιόποινη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 4. Παράβολο Δημοσίου 8 €
 5. Παράβολο Χαρτοσήμου 30 €
 6. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
 7. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) και φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών.

Αρχεία

Απαραίτητα δικαιολογητικά:


 1. Πτυχίο ή δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή Βεβαίωση επάρκειας
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι ο αναγγέλων δεν έχει καταδικαστεί για καμία πράξη αξιόποινη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 4. Παράβολο Δημοσίου 8 €
 5. Παράβολο Χαρτοσήμου 30 €
 6. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
 7. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) και φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών.

Αρχεία