ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της ΣΟΧ 2/2022

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 25/10/2022 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 158/2022 (ΑΔΑ: ΡΣΦΚΟΚ64-3ΣΒ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2022 567/22-08-2022 (ΑΔΑ:Ρ63ΣΟΚ64-ΣΤΤ), ανακοίνωσης του Νομικού προσώπου του Δήμου Πλατανιά.

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Γιακουμάκη Βαρβάρα ΜΕΛΟΣ
  3. Ανδρουλάκη Μαρία ΜΕΛΟΣ

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Περογιαννάκη Μαρία  γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Προέδρου Δ.Σ.

Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Το Νομικό  πρόσωπο του Δήμου Πλατανιά προχώρησε στη διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (8μηνη απασχ/ση), με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από , τις υπ’ αριθμό 1/21-1-2022 (ΑΔΑ:6ΚΣ6ΟΚ64-5ΩΕ) απόφαση Δ.Σ. περί «Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022 – (2 άτομα ΔΕ Γενικών καθηκόντων –με απογευματινή απασχόληση-8μηνηςδιάρκειας, για τη στήριξη της λειτουργίας του κλειστού γυμναστ ηρίου Ταυρωνίτη & Αθλητικών εγκαταστάσεων Αλικιανού), με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2022» & την 26/16-8-2022 (ΑΔΑ:9ΖΟΛΟΚ64-ΑΚΩ) απόφαση Δ.Σ. περί  «Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ ανά δομή», καθώς και την υπ’ αριθμ.19436/2022//1/2022/21-9-2022 έγκριση της ανωτέρω ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν την Πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα  και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά,

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

A.Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους είτε πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)

 

Β.Πίνακας κατάταξης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια της  προκήρυξης)

Γ. Πίνακας Επιλογής (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται).

 

(Επισυνάπτονται   οι   πίνακες)

 

Στην συνέχεια , αφού αναγνώσθηκε ο πρακτικό ,υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής .

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

  1. Γιακουμάκη Βαρβάρα ΜΕΛΟΣ

  

  1. Ανδρουλάκη Μαρία ΜΕΛΟΣ

 

Αρχεία