ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της ΣΟΧ 1/2022

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19/04/2022 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 42/2022 (ΑΔΑ: ΡΥΝΑΟΚ64-ΜΚΒ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2022 1037/3-12-2021 (ΑΔΑ: ΡΠΞΗΟΚ64-ΗΕΛ) , ανακοίνωσης του Νομικού προσώπου του Δήμου Πλατανιά.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. Γιακουμάκη Βαρβάρα ΜΕΛΟΣ

3. Ανδρουλάκη Μαρία ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Περογιαννάκη Μαρία γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Προέδρου Δ.Σ.

Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Το Νομικό Πρόσωπο Δημ. Δικαίου του Δήμου Πλατανιά , προχώρησε στη διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ , ( με απασχόληση μέχρι 31-7-2022-κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ) με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 46/23-11-2021 (ΑΔΑ:62ΓΠΟΚ64-Ξ91) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά, με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ για τη στελέχωση του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών» και την υπ’ αριθμ. 20785/2021//1/2022/15-03-2022 έγκριση της ανωτέρω ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν την Πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά,

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

A.Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους είτε πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)

Β.Πίνακας κατάταξης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια της προκήρυξης)

Γ. Πίνακας Επιλογής (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται).

Δ. Πίνακας απορριπτέων

(Επισυνάπτονται οι πίνακες)

Στην συνέχεια , αφού αναγνώσθηκε ο πρακτικό ,υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. Γιακουμάκη Βαρβάρα ΜΕΛΟΣ

η γραμματέας

3. Ανδρουλάκη Μαρία ΜΕΛΟΣ                                                                                                                                     ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Αρχεία