ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ της ΣΟΧ 1/2021

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 04/11/2021 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 127/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΚΚΟΚ64-ΕΗΔ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: ΨΑ5ΗΟΚ64-ΙΔΨ) ανακοίνωσης του Νομικού προσώπου του Δήμου Πλατανιά.

 Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Γιακουμάκη Βαρβάρα ΜΕΛΟΣ
  3. Ανδρουλάκη Μαρία ΜΕΛΟΣ

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Περογιαννάκη Μαρία  γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Προέδρου Δ.Σ.

Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Το Νομικό  πρόσωπο του Δήμου Πλατανιά προχώρησε στη διαδικασία πλήρωσης δώδεκα  (12) θέσεων  έκτακτου προσωπικού με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από , την υπ’ αριθμό   30/24-08-2021(ΑΔΑ:6ΓΔ5ΟΚ64-7ΑΓ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου

προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. περιόδου 2021-2022, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί και την υπ’ αριθμ. 15403/2021//1/2021/29-9-2021 έγκριση της ανωτέρω ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν την Πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα  και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά,

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

A.Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους είτε πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)

Β.Πίνακας αποκλεισθέντων (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που δεν πληρούν κάποιο από τα τυπικά κριτήρια της προκήρυξης)

Γ.Πίνακες κατάταξης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια της  προκήρυξης)

Δ. Πίνακας Επιλογής (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται).

(Επισυνάπτονται             οι            πίνακες)

 Στην συνέχεια , αφού αναγνώσθηκε ο πρακτικό ,υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 2. Γιακουμάκη Βαρβάρα ΜΕΛΟΣ

3. Ανδρουλάκη Μαρία ΜΕΛΟΣ

Αρχεία