Πρακτικο Επιτροπης Για Την Καταρτιση Των Προσωρινων Πινακων Προσληψης Προσωπικου Με Σχεση Εργασιας Ιδιωτικου Δικαιου Ορισμενου Χρονου Σε Υπηρεσιες Καθαρισμου Σχολικων Μοναδων

Πρακτικο Επιτροπης Για Την Καταρτιση Των Προσωρινων Πινακων Προσληψης Προσωπικου Με Σχεση Εργασιας Ιδιωτικου Δικαιου Ορισμενου Χρονου Σε Υπηρεσιες Καθαρισμου Σχολικων Μοναδων

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02-08-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 335/2022  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αρ.πρωτ.9232/20-07-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Πλατανιά.

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Μαραγκουδάκη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη             ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Γιακουμάκη Ελευθερία                                       ΜΕΛΟΣ
  3. Κατσουλάκης Αντώνιος                                       ΜΕΛΟΣ

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιακωβίδου Μαρία, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

 

Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Πλατανιά  προχώρησε στην Ανακοίνωση για την  πλήρωση είκοσι τριών (23) θέσεων προσωπικού στις υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Πλατανιά με σύμβαση ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2022-2023.

Με την αριθ. 335/2022 απόφαση του Δημάρχου Πλατανιά, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, και τις αιτήσεις που κατατέθηκαν  :

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

Α. Ονομαστικός πίνακας υποψηφίων καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων Δήμου Πλατανιά

Β. Προσωρινός Πίνακας κατάταξης πλήρους απασχόλησης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια της  προκήρυξης)

Γ. Προσωρινός Πίνακας κατάταξης μερικής απασχόλησης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια της  προκήρυξης)

Δ. Πίνακας απορριπτέων

Ε. Προσωρινός Πίνακας Επιλογής πλήρους απασχόλησης (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται).

ΣΤ. Προσωρινός Πίνακας Επιλογής μερικής απασχόλησης (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται).

 

(Επισυνάπτονται             οι            πίνακες)

 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

 

1) Μαραγκουδάκη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη         Πρόεδρος

  2) Γιακουμάκη  Ελευθερία                                   Μέλος

 3)Κατσουλάκης Αντώνιος                                    Μέλος

 

 

Αρχεία