ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική
εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

Περίοδος 2023-2024

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΣΟΧ 1/2023

( πρώην ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ)

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19-01-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 40/2024 (ΑΔΑ:6ΖΙΝΩΞ5-9ΤΓ) απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ1/2023 (ΑΔΑ:6ΣΟΝΟΚ64-ΞΞΔ) προκήρυξης του πρώην ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ\ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ