Πρακτικο Επιτροπης Για Την Καταρτιση Των Πινακων Προσληψης Προσωπικου Με Σχεση Εργασιας Ιδιωτικου Δικαιου Ορισμενου Χρονου Σε Υπηρεσιες Καθαρισμου Σχολικων Μοναδων

 

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:15 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 373/2021  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αρ.πρωτ.10964/11-08-2021 ανακοίνωσης του Δήμου Πλατανιά.

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Σταματάκης Ιωάννης     ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Γιακουμάκη Ελευθερία              ΜΕΛΟΣ
  3. Κατάκης Λεωνίδας        ΜΕΛΟΣ

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιακωβίδου Μαρία, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Πλατανιά  προχώρησε στην Ανακοίνωση για την  πλήρωση δέκα εννέα (19) θέσεων προσωπικού στις υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Πλατανιά με σύμβαση ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος

Με την αριθ. 373/2021 απόφαση του Δημάρχου Πλατανιά, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, και τις αιτήσεις που κατατέθηκαν  :

 

 

 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Α. Ονομαστικός πίνακας υποψηφίων καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων Δήμου Πλατανιά

Β. Πίνακας κατάταξης μερικής απασχόλησης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια της  προκήρυξης)

Γ. Πίνακας απορριπτέων

Δ. Πίνακας Επιλογής μερικής απασχόλησης (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται).

 

(Επισυνάπτονται             οι            πίνακες)

 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

 

 

1) Σταματάκης Ιωάννης          Πρόεδρος

 2) Γιακουμάκη  Ελευθερία        Μέλος

 3)Κατάκης Λεωνίδας                 Μέλος

 

 

 

Αρχεία