Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 2/2022

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 06-09-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:15 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 357/2022 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2022 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Αρχοντάκης Χρήστος            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Γιακουμάκη Ελευθερία          ΜΕΛΟΣ
  3. Κατσουλάκης Αντώνιος         ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ανδρεαδάκη Σταυρούλα, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Πλατανιά  προχώρησε στην Ανακοίνωση για την  πλήρωση δέκα (10) θέσεων έκτακτου προσωπικού σχετικά με την προκήρυξη με αρ. ΣΟΧ 2/2022  που δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθμό 101/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Με την αριθ. 357/2022 απόφαση του Δημάρχου Πλατανιά, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα της ειδικότητας- κλάδου και κατηγορίας και τις αιτήσεις που κατατέθηκαν με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά και αφού διαπίστωσαν το γεγονός ότι για τον κωδικό θέσης 102 κατατέθηκε μία αίτηση από την οποία προέκυψε ότι ο υποψήφιος δεν πληρούσε τα τυπικά προσόντα και ότι για τον κωδικό θέσης 103 δεν κατατέθηκε καμία αίτηση :

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

A.Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους είτε πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)

Β.Πίνακας αποκλεισθέντων (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που δεν πληρούν κάποιο από τα τυπικά κριτήρια της προκήρυξης)

Γ.Πίνακες κατάταξης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια της  προκήρυξης)

Δ. Πίνακας Επιλογής (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται).

(Επισυνάπτονται   οι  πίνακες)

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

  

1) Αρχοντάκης Χρήστος           Πρόεδρος

2) Γιακουμάκη  Ελευθερία        Μέλος

3) Κατσουλάκης Αντώνιος       Μέλος

Αρχεία