Πρακτικο Επιτροπης Για Την Καταρτιση Των Πινακων Προσληψης Εποχιακου Προσωπικου Ορισμενου Χρονου ΣΟΧ 2/2020

Πρακτικο Επιτροπης Για Την Καταρτιση Των Πινακων Προσληψης Εποχιακου Προσωπικου Ορισμενου Χρονου ΣΟΧ 2/2020

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 06-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 45/2020  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2020 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Σταματάκης Ιωάννης        ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Κατσουλάκης Αντώνιος    ΜΕΛΟΣ
  3. Γιακουμάκη Ελευθερία   ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιακωβίδου Μαρία, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Πλατανιά  προχώρησε στην Ανακοίνωση για την  πλήρωση τεσσάρων (04) θέσεων έκτακτου προσωπικού σχετικά με την προκήρυξη με αρ. ΣΟΧ 2/2020  που δημοσιεύτηκε ύστερα από τις υπ’ αριθμό 42/27-02-2019 & 259/22-10-2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την αριθ. 45/2020 απόφαση του Δημάρχου Πλατανιά, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα της ειδικότητας- κλάδου και κατηγορίας και τις αιτήσεις που κατατέθηκαν με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά :

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

A.Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους είτε πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)

Β.Πίνακας αποκλεισθέντων (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που δεν πληρούν κάποιο από τα τυπικά κριτήρια της προκήρυξης)

Γ.Πίνακες κατάταξης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια της  προκήρυξης)

Δ. Πίνακας Επιλογής (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται).

(Επισυνάπτονται             οι            πίνακες)

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

1) Σταματάκης Ιωάννης          Πρόεδρος

2) Κατσουλάκης Αντώνιος       Μέλος

3) Γιακουμάκη  Ελευθερία        Μέλος

Αρχεία