Πρακτικό Επιτροπής Για Την Κατάρτιση Των Πινάκων Πρόσληψης Εποχιακού Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 2/2017

Πρακτικό Επιτροπής Για Την Κατάρτιση Των Πινάκων Πρόσληψης Εποχιακού Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 2/2017

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 29-11-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 1173/2017 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2017 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Μπεμπλιδάκης Κων/νος       ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Κατσουλάκης Αντώνιος        ΜΕΛΟΣ
  3. Γιακουμάκη Βαρβάρα           ΑΝΑΠΛΗΡ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιακωβίδου Μαρία, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Πλατανιά  προχώρησε στην πλήρωση μίας (1)  θέσης έκτακτου προσωπικού με  σχετική προκήρυξη με αρ. ΣΟΧ 2/2017 που δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθμό   314/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την αριθ. 1173/2017 απόφαση του Δημάρχου Πλατανιά, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα της  ειδικότητας- κλάδο και κατηγορία και την μοναδική αίτηση που κατατέθηκε και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά :

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

A.Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους είτε πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)

Β.Πίνακας αποκλεισθέντων (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που δεν πληρούν κάποιο από τα τυπικά κριτήρια της προκήρυξης)

Γ.Πίνακας κατάταξης (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια της  προκήρυξης)

(Επισυνάπτονται             οι            πίνακες)

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

 1) Μπεμπλιδάκης  Κων/νος     Πρόεδρος

 2) Κατσουλάκης Αντώνιος       Μέλος

 3) Γιακουμάκη Βαρβάρα         Μέλος

 

Αρχεία