Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 1/2018

Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 1/2018

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23-03-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30  συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 173/2018  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2018 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά.

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Μπεμπλιδάκης Κων/νος       ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Κατσουλάκης Αντώνιος        ΜΕΛΟΣ
  3. Γιακουμάκη Ελευθερία         ΜΕΛΟΣ

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιακωβίδου Μαρία, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Πλατανιά  προχώρησε στην πλήρωση μίας (1)  θέσης έκτακτου προσωπικού με  σχετική προκήρυξη με αρ. ΣΟΧ 1/2018 που δημοσιεύτηκε ύστερα από τις υπ’ αριθμό  194/2017 και 419/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την αριθ. 173/2018 απόφαση του Δημάρχου Πλατανιά, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα της  ειδικότητας- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις που κατατέθηκαν και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά :

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

A.Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους είτε πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)

Β.Πίνακας αποκλεισθέντων (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που δεν πληρούν κάποιο από τα τυπικά κριτήρια της προκήρυξης)

Γ.Πίνακας κατάταξης (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια της  προκήρυξης)

   (Δείτε εδώ τους  πίνακες)

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

 

1) Μπεμπλιδάκης  Κων/νος     Πρόεδρος

2) Κατσουλάκης Αντώνιος       Μέλος

3) Γιακουμάκη  Ελευθερία        Μέλος