Πρακτικο Επιτροπης Για Την Καταρτιση Των Οριστικων Πινακων Προσληψης Προσωπικου Με Σχεση Εργασιας Ιδιωτικου Δικαιου Ορισμενου Χρονου Σε Υπηρεσιες Καθαρισμου Σχολικων Μοναδων

Πρακτικο Επιτροπης Για Την Καταρτιση Των Οριστικων Πινακων Προσληψης Προσωπικου Με Σχεση Εργασιας Ιδιωτικου Δικαιου Ορισμενου Χρονου Σε Υπηρεσιες Καθαρισμου Σχολικων Μοναδων

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 26-08-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 373/2021  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να οριστικοποιήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αρ.πρωτ.10964/11-08-2021 ανακοίνωσης του Δήμου Πλατανιά, μετά από τον έλεγχο τυχών ενστάσεων.

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Σταματάκης Ιωάννης     ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Γιακουμάκη Ελευθερία              ΜΕΛΟΣ
  3. Κατάκης Λεωνίδας        ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιακωβίδου Μαρία, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Μετά το με αρ.πρωτ. 11603/23-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΞΨΩΞ5-ΧΤ3) πρακτικό κατάρτισης προσωρινών πινάκων της παραπάνω Ανακοίνωσης και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο:

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

Α. Οριστικός Πίνακας κατάταξης μερικής απασχόλησης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια της  προκήρυξης)

Β. Πίνακας Επιλογής μερικής απασχόλησης (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται).

 

(Επισυνάπτονται             οι            πίνακες)

 

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

1) Σταματάκης Ιωάννης          Πρόεδρος

2) Γιακουμάκη  Ελευθερία        Μέλος

3)Κατάκης Λεωνίδας                 Μέλος

Αρχεία