Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Οριστικών Πινάκων Πρόσληψης Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 05-08-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 335/2022  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αρ.πρωτ.9232/20-07-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Πλατανιά.

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Μαραγκουδάκη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη             ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Γιακουμάκη Ελευθερία                                       ΜΕΛΟΣ
  3. Κατσουλάκης Αντώνιος                                       ΜΕΛΟΣ

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιακωβίδου Μαρία, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Πλατανιά  προχώρησε στην Ανακοίνωση για την  πλήρωση είκοσι τριών (23) θέσεων προσωπικού στις υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Πλατανιά με σύμβαση ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2022-2023.

Με την αριθ. 335/2022 απόφαση του Δημάρχου Πλατανιά, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Μετά το αρ.πρωτ. 9936/2-8-2022 (9ΦΨΒΩΞ5-7ΛΛ)  Πρακτικό κατάρτισης προσωρινών πινάκων  προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για τους οποίους δεν κατατέθηκε στη  νόμιμη προθεσμία καμία  ένσταση.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο και διαπίστωσαν ότι δεν  κατατέθηκε στη  νόμιμη προθεσμία καμία  ένσταση, προχώρησαν στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

Β. Οριστικός Πίνακας κατάταξης πλήρους απασχόλησης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια της  προκήρυξης)

Γ. Οριστικός Πίνακας κατάταξης μερικής απασχόλησης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια της  προκήρυξης)

 

(Επισυνάπτονται             οι            πίνακες)

 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

 

1) Μαραγκουδάκη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη         Πρόεδρος

2) Γιακουμάκη  Ελευθερία                                   Μέλος

3)Κατσουλάκης Αντώνιος                                    Μέλος

Αρχεία