ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2023

 

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24-1-2024 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 58/1205/24-1-2024 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να προβεί στην ανασύνταξη πινάκων κατάταξης υποψηφίων της ΣΟΧ 1-2023  ύστερα από την με αρ.11/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Βουρδουμπάς  Κων/νος         ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Κατσουλάκης Αντώνιος         ΜΕΛΟΣ
  3. Γιακουμάκη Ελευθερία           ΜΕΛΟΣ

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Με το με αρ.πρωτ.29449/2023/01/2024/15-01-2024 έγγραφο  του  Ανώτατου  Συμβουλίου Προσωπικού – ΑΣΕΠ μας αποστάλθηκε η με αρ.11/2024 Απόφαση του ΑΣΕΠ  σύμφωνα  με την οποία ο φορέας μας πρέπει να προβεί για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση  σε ανασύνταξη του πίνακα κατάταξης της ειδικότητας  ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού (κωδ.θέσεως 110).

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο,  ανέγνωσαν την  με      αρ.11/2024 Απόφαση του ΑΣΕΠ

 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ. (ΔΕΊΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ)

 

Πίνακας κατάταξης  κωδ θέσεως 110 -ειδικότητας  ΤΕ  Διοίκησης Τουρισμού .

Κατά τα λοιπά ισχύει το με αρ. πρωτ. 11585/4-8-2023 Πρακτικό επιτροπής κατάρτισης  πινάκων πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ της ΣΟΧ 1-2023.

Η νέα κατάταξη  δεν επηρεάζει την με αρ. 499/4-8-2023 απόφαση Δημάρχου για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ της ΣΟΧ 1-2023.