ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Επανασύνταξης πινάκων κατάταξης της ειδικότητας «ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ» για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023”, (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02/02/2023 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 2/2023 ΑΔΑ-ΨΥΛΔΟΚ64-ΞΞΖ, απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά , προκειμένου να προβεί  σε επανασύνταξη του πίνακα κατάταξης της ειδικότητας «ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ», της ΣΟΧ 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΔΕΟΚ64-Ζ1Β) ανακοίνωσης του Νομικού προσώπου του Δήμου Πλατανιά.

 Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Γιακουμάκη Βαρβάρα ΜΕΛΟΣ
  3. Ανδρουλάκη Μαρία ΜΕΛΟΣ

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Περογιαννάκη Μαρία  γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Προέδρου Δ.Σ.

Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Το Νομικό  πρόσωπο του Δήμου Πλατανιά προχώρησε στη διαδικασία πλήρωσης πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από , την υπ’ αριθμό 36/27-09-2022 (ΑΔΑ:91Τ2ΟΚ64-ΧΤ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023”, (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος). και την υπ’ αριθμ. 22206/2022//1/2022/7-12-2022 έγκριση της ανωτέρω ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ .

Με το υπ΄αριθμ. 21/10-01-2023 ΑΔΑ:9ΤΦΛΟΚ64-ΥΘΘ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της εν λόγω ανακοινωσης ΣΟΧ3/2022.

Με το Αριθ. Πρωτ.: 788//01/2023 /31/1/2023 έγραφο του ΑΣΕΠ ,μας διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ. 53/2023 Απόφαση Α.Σ.Ε.Π, που αφορά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. πρωτ. 672/03-10-2022 – ΣΟΧ 3/2022 Ανακοίνωσης, σύμφωνα με την οποία υποχρεούμεθα να προχωρήσουμε σε επενασυνταξη των πινάκων κατάταξης της ειδικότητας «ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ».

Μετά από τα παραπάνω ,τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν την Πρόεδρο, μελέτησαν  την  αριθμ. 53/2023 Απόφαση Α.Σ.Ε.Π, που αφορά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και την αποδοχή από μερους του ΑΣΕΠ της ένστασης της ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ του Ευτυχίου, και αφού εξέτασαν εκ νεου τα επισυναπτόμενα δικαιογητικά που αφορουν την  αίτηση της ανωτέρω υποψήφιας, προχώρησαν σε επανασύνταξη των πινάκων κατάταξης της ειδικότητας «ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ».

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

A.Ονομαστική κατάσταση της ειδικότητας «ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»  (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους είτε πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)

Β.Αναμορφωμενος  Πίνακας αποκλεισθέντων της ειδικότητας «ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»  (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που δεν πληρούν κάποιο από τα τυπικά κριτήρια της προκήρυξης)

Γ. Αναμορφωμενος Πίνακaς κατάταξης  της ειδικότητας «ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»  (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια της προκήρυξης)

Δ. Πίνακας Επιλογής  της ειδικότητας «ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»  (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται).

(Επισυνάπτονται             οι            πίνακες)

 Στην συνέχεια , αφού αναγνώσθηκε ο πρακτικό ,υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Γιακουμάκη Βαρβάρα ΜΕΛΟΣ

  1. Ανδρουλάκη Μαρία ΜΕΛΟΣ

Η  Γραμματέας της επιτροπής 

Περογιαννάκη  Μαρία

Αρχεία