ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 274/03-04-2023 (ΑΔΑ:9Θ6ΨΟΚ64-ΑΝΑ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ για υλοποίηση Προγραμμάτων ΄Αθλησης για ΄Ολους 2022-2023/χωρίς είδίκευση

Ανακοινώνεται ο πίνακας κατάταξης της με αριθμ. 274/03-04-2023 (ΑΔΑ:9Θ6ΨΟΚ64-ΑΝΑ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ για υλοποίηση Προγραμμάτων ΄Αθλησης για ΄Ολους 2022-2023/χωρίς ειδίκευση.

Κατά του προσωρινού πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ.του ΝΠΔΔ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά, (δηλ. από αύριο 25-4-2023).

Αρχεία