Περίληψη Της Υπ΄ Αριθμ 198/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΣΜΩΞ5-ΒΦΒ) : Απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Περίληψη Της Υπ΄ Αριθμ 198/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΣΜΩΞ5-ΒΦΒ) : Απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση και έλαβε την υπ΄ αριθμ 198/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΣΜΩΞ5-ΒΦΒ): Διόρθωση ορίου οικισμού Κολυμπάρι Δ. Πλατανιά (σημεία 4-5 του συνεκτικού, 6Α-4Α1-4Α2 διάσπαρτου)

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

«Δέχεται ως έχει στο σύνολό της τη με αριθμ. 13/2021 εισηγητικού χαρακτήρα Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εγκρίνει την διόρθωση του ορίου του οικισμού Κολυμβάρι Δήμου Πλατανιά στα σημεία 4-5 του συνεκτικού, 6Α-4Α1-4Α2 του διάσπαρτου, όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα του Γιαννακάκη Μιχάλη, με ημερομηνία μελέτης 20-03-2020.»

Η απόφαση αυτή αναρτάται στο Δημοτικό κατάστημα Κολυμβαρίου, στο πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά και στην ιστοσελίδα του Δήμου ( www.platanias.gr ) για τριάντα (30) ημέρες.

Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπονται ενστάσεις στο Δήμο Πλατανιά σε διάστημα 30 ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης αυτής.

Αρχεία