Περίληψη Της Υπ΄ Αριθμ 347/2017 Απόφασης Του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά Με Θέμα «Σημειακές Τροποποιήσεις ΣΧΟΟΑΠ» (ΑΔΑ: 7ΗΩΧΩΞ5-Φ98)

Περίληψη Της Υπ΄ Αριθμ 347/2017 Απόφασης Του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά Με Θέμα «Σημειακές Τροποποιήσεις ΣΧΟΟΑΠ» (ΑΔΑ: 7ΗΩΧΩΞ5-Φ98)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά στις 6/10/2017 συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση και έλαβε την υπ΄ αριθμ 347/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΩΧΩΞ5-Φ98) Απόφαση με την οποία αποφασίσε τις κατωθι τροποποιήσεις του ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 472ΑΑΠ/22-10-2007) «Έγκριση σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Πλατανιά Νομού Χανίων.»

 

Α) Τροποποίηση ΠΕΠΔ (Τ) – Περιοχή Τουρισμού Αναψυχής

Αποφασίστηκε η ακόλουθη προσθήκη στην υποσημείωση 11 της παραγράφου 5.1 β του άρθρου 3:

«Κατ’ εξαίρεση, στις περιοχές ΠΕΠΔ (Τ) το ποσοστό κάλυψης δε θα υπερβαίνει το 60% της έκτασης της ιδιοκτησίας. Από το ποσοστό του 60% η κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων δε θα υπερβαίνει το 20%, το δε υπόλοιπο ποσοστό κάλυψης αφορά σε διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου (κολυμβητικές δεξαμενές, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, πλακοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, πατημένο χώμα, διαμορφώσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, γκαζόν, χώροι στάθμευσης κλπ). Οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου επιβάλλεται να προσαρμόζονται με τη φυσική μορφολογία του εδάφους και να εντάσσουν αρμονικά τα τυχόν χαρακτηριστικά του φυσικού Περιβάλλοντος. Στο υπόλοιπο 40% της έκτασης της ιδιοκτησίας να παραμείνει η φυσική της βλάστηση»

 

Β) Τροποποίηση Περιοχών Παραγωγικών Δραστηριοτήτων/ Βιοτεχνικές Περιοχές

Αποφασίστηκε η τροποποίηση του σημείου στο άρθρο 3 παράγραφος 1.2 όπου αναφέρει:

«Μέχρι και τη θεσμοθέτηση της περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης βιοτεχνικής δραστηριότητας, από τον αρμόδιο φορέα, η οικοδόμηση των περιοχών αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της «εκτός σχεδίου» δόμησης, χωρίς παρεκκλίσεις ως προς την αρτιότητα (ελάχιστη αρτιότητα 4 στρέμματα).»

με απαλοιφή του τμήματος: «χωρίς παρεκκλίσεις ως προς την αρτιότητα (ελάχιστη αρτιότητα 4 στρέμματα).» και να διαμορφωθεί σε

«Μέχρι και τη θεσμοθέτηση της περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης βιοτεχνικής δραστηριότητας, από τον αρμόδιο φορέα, η οικοδόμηση των περιοχών αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ‘εκτός σχεδίου’ δόμησης».

 

Η απόφαση αυτή αναρτάται στο Δημοτικό καταστημα Πλατανιά για δεκαπεντε (15) ημέρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες για δύο συνεχόμενες ημέρες.

Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπονται ενστάσεις στο Δημο Πλατανιά σε διαστημα 15 ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης αυτης.»

 

 

 Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Πλατανιά

  Άννα Κακαβελάκη

  Πολιτικός Μηχανικός

Αρχεία