Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

του έργου:

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜO ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014,

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜO ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ», (σχετική η με αριθμό 12/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και είναι προϋπολογισμού 225.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Σύμφωνα με την μελέτη, προβλέπεται η αποκατάσταση των ζημιών του οδικού δικτύου στην Δημοτική Ενότητα Πλατανιά στις Τ.Κ. Βρυσών, Ξαμουδοχωρίου,  Πλατανιά, Γερανίου και Μοδίου. Περιληπτικά αναφέρεται η κατασκευή τοιχίων, ασφαλτόστρωση Το ποσό του προϋπολογισμού του έργου με ΦΠΑ είναι 225.000,00€.

Κωδικός CPV:   [45233142-6]-Εργασίες επισκευής οδών)

Σύστημα δημοπράτησης: Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,  σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.platanias.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 24/11/2017  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 24/11/2017.

 Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την τάξη A2 και άνω για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Επίσης οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) υποχρεούνται να εφαρμόζουν το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο).

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την τάξη για την A2 και άνω για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19

και της παρ. ’31 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/11/2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την επόμενη ημέρα Παρασκευή 1/12/2017 και ώρα 10:00π.μ..

Χρόνος ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 Χρηματοδότηση: Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2017 του Δήμου Πλατανιά σε βάρος του Κ.Α 64.7333.004 και  χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ502 με Κ.Α. 2015ΕΠ50200004 για το ποσό των 150.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για το ποσό των 75.000,00 € για το έτος 2018.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.629,00 ευρώ, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Πλατανιά. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 30/09/2018.

Άλλες πληροφορίες :Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41030, fax επικοινωνίας: 28213-41035, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πριναράκη Ζωή.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ούτε την προκήρυξη.

Ο Δήμαρχος

 Μαλανδράκης Ιωάννης

Αρχεία