Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης  Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου για τα έτη 2024 και 2025 σε 18  ναυαγοσωστικούς πύργους σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία: 919.354,84 € και ΦΠΑ :  220.645,16 €).

Το παραπάνω ποσό έχει υπολογισθεί για εκτέλεση της εργασίας,  της υποχρεωτικής περιόδου, ήτοι από την 1η /06/2024 έως 30η /09/2024 και από 01η/06/2025 έως 30η/09/2025.

Ως εκ τούτου, η  διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  2 έτη

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  15.05.2024 και ώρα 15:30

Αρχεία