ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρ. Διακήρυξης: 7/2023

                                                                                               

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά

Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων από φυσικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019, Υποέργο 3: «Αποκατάσταση ζημιών των κύριων  Δημοτικών οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών  και τεχνικών έργων της ΔΕ Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά», εκτιμώμενης αξίας 3.664.182,65(με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 20/2023 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη  κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (εργασίες + ΓΕ & ΟΕ + απρόβλεπτα+ Απολογιστικα): 2.945.175,79€ .

 1. 1. Αντικείμενο Έργου [CPV: 45233120-6 -Έργα οδοποιίας]

Οι εργασίες αφορούν κυρίως στην αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου που επλήγη από έντονα κατολισθητικά φαινόμενα τα οποία χαρακτηρίζονται από το δυναμικό τους χαρακτήρα και περιλαμβάνουν:

 • Την αντικατάσταση κατεστραμμένων τεχνικών διασταύρωσης
 • Την ανακατασκευή του οδοστρώματος σε επιλεγμένα σημεία στο δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο , τα οποία καταστράφηκαν από τις συνεχόμενες κακοκαιρίες
 • Μέτρα αντιστήριξης – αποστράγγισης  και αντιδιαγρωτικής προστασίας των πρανών

 

 1. 2. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

 1. 3. Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5202270, Κωδικός Σ.Α.: ΝΠ 802, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2023ΝΠ80200014. Είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2023 του Δήμου Πλατανιά σε βάρος του Κ.Α 64.7333.023. Προκαταβολή  ΔΕΝ δύναται να χορηγηθεί.

 

 1. 4. Σύστημα δημοπράτησης

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των

 

 

 

διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ,  σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 

 1. 5. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

 1. 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ’ του Π.Δ. 71/19  για την 3η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας « ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ » .

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ’ του Π.Δ. 71/19  για την 3η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας « ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ » .

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19

και της παρ. ’31 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

 1. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.platanias.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την  06/12/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 08/12/2023.

8.  Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών Αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2023  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 15:00:00.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την 15η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10:00:00.

 

 1. 9. Xρόνος ισχύος των προσφορών:

Δεκατρείς (13) μήνες  από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 1. 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

 1. 11. Εγγυήσεις Συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (59.099,70 ευρώ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Πλατανιά. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 13 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 14/02/2025.

 

 1. 12. Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41037, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζωγραφάκη Νατάσσα. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ούτε την προκήρυξη.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 


Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 204602 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

θα τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx