Περιληψη Διακήρυξης

Περιληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ενός
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 4m3, Προϋπ χωρίς ΦΠΑ: 96.774,19€ ΦΠΑ 24%: 23.225,81€ Σύνολο με ΦΠΑ
24%:120.000,00€ πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ Γεράνι, Χανιά, Μπιράκης Γεώργιος, 2821340011 birakis@platanias.gr, www.platanias.gr,NUTS: GR 434 822.
Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, οποία εκτιμάται βάσει
κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης πρβλ άρθρο 86 ν. 4412/2016) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι
προμηθευτές υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Δεν προβλέπεται χορήγηση
προκαταβολής. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ή παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού
αντικειμένου. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
www.promitheus.gov.gr, α/α: 193266. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών:02.06.2023, 15:30. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Στο προϋπολογισμός 2023 έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους , ενώ λήφθηκε με η με αρ. πρωτ. 5683/24.04.2023 |ΑΔΑΜ:
23REQ012538397 2023-04-24 | 6MΨ5ΩΞ5-ΗΒ0 για την ανάληψη υποχρέωσης/ έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α
248 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ), Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, +30 2132141216, aepp@aepp-
procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr

Ο Δήμαρχος Πλατανιά
Μαλανδράκης Ιωάννης

Αρχεία