Περίληψη Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη  αναδόχου προμήθειας Κάδων Συλλογής Απορριμμάτων Δήμου Πλατανιά προύπ:69.330,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%,Φ.Π.Α. 24%: 16.639,20€, ήτοι: 85.969,20 € Ι.Π. 2023,

Αρχεία