Παροχή υπηρεσιών για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πλατανιά

Παροχή υπηρεσιών για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πλατανιά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ Α.Π.4

«Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 Παροχή υπηρεσιών για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πλατανιά

 

Ο Δήμος Πλατανιά διακηρύττει ότι την 7η  του μηνός  Ιουνίου  του έτους 2021  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών, έναρξη αποσφράγισης) στα γραφεία του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού, στον Αλικιανό Χανίων, Τ.Κ. 73005, θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την  υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πλατανιά», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.680,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με CPV 79411100-9. Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2021, βαρύνει τον Κ.Α. 70-6117.003 και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη υπηρεσίας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016).

Τα έγγραφα του διαγωνισμού αναρτώνται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.platanias. gr  στην διαδρομή: Αρχική ► Νέα- Δραστηριότητες ► Διακηρύξεις .

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Πλατανιά, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κουκουλά Ειρήνη (τηλ.: 2821341022, email: koukoula@platanias.gr) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο  Δήμαρχος Πλατανιά

Ιωάννης Μαλανδράκης

Αρχεία